Vedtekter for Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM)

Vedtatt 10. mai 1997. Endret 2. oktober 1999, 7. september 2002, 18. september 2004, 5.september 2009 og 17. september 2016.

§ 1. Formål      

Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) er en landsdekkende sammenslutning av for­eninger som er enga­sjert i frivillig natur- og kulturhistorisk arbeid, knyttet til landets museer.

FNM skal blant annet:

- formidle informasjon og statistikk om medlemmenes arbeid til offentligheten

- være pådriver overfor sentrale myndigheter når det gjelder museumssektoren

- bidra til og bistå ved etablering av medlemsforeninger

- etablere kontakt og formidle informasjon mellom medlemmene

- arrangere faglige møter og seminarer m.v.

- vektlegge den kulturelle betydningen av museumsarbeidet.

§ 2. Medlemskap       

Rett til å være medlem har enhver forening som er engasjert i kulturhistorisk arbeid. Hver forening som har betalt kontingent, har en stemme på årsmøtet.

§ 3. Styre                   

Forbundet ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styreleder velges ved særskilt valg for 2 år ad gang­en. Fire styremedlemmer og to varamedlemmer velges for 2 år ad gang­en og slik at to medlemmer og et varamedlem er på valg hvert år år. Ingen kan sammenhengende sitte i styret i mer enn 6 år.

Styret velger selv nestleder, sekretær og kasser­er. Det skal skrives protokoll som er tilgjengelig for med­lemmene. Styret kan meddele prokura. Styret trer sammen etter innkalling av leder eller når minst to sty­remedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styre­medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet under avstem­ninger i styret gjør lederens dobbelstem­me utslaget.

§4. Årsmøte              

Ordinært årsmøte holdes innen 1.oktober i hvert år. Stemme­berettiget er med­lem­mer som har betalt kontin­gent. Vedtak fattes med simpelt flertall.

Beskjed om tid og sted sendes ut minst 3 må­neder før årsmøtet. Innkalling med dagsorden og saks­dokumenter send­es med 1 måneds varsel.

Dagsorden:

- Valg av møteleder, referent og to representanter til å skrive under protokollen.

- Årsmelding.

- Regnskap og revisjonsberetning.

- Budsjett og årsplan.

- Fastsettelse av kontingent for påfølgende år.

- Valg av styreleder.

- Valg av styremedlemmer.

- Valg av revisor.

- Valg av leder og to medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens 3 medlemmer
  velges enkeltvis for 3 år. Lengst sittende medlem er komiteens leder.

- Valg av årsmøtearrangør og tidspunkt for neste møte.

- Årsmøtet kan utnevne æresmedlem etter innstilling fra styret

- Behandling av saker som forelegges av styret eller som er innsendt til styret innen 3
  måneder før årsmøtet.

- Avstemninger på årsmøtet skal skje skriftlig dersom minst to av medlemmene
  krever det. Ved skriftlig avstemning regnes bare avgitte stemmer. Blanke stemmer
  regnes som avgitte stemmer.

§ 5. Ekstraordinært årsmøte           

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 2/3 av med­lemmene ønsker det. Styret har ansvar for ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal innkal­les med minst 1 måneds varsel. Saksliste skal følge innkallingen. For forretningsorden gjelder reglene for ordinært årsmøte. Stemmeberettiget er de som har betalt medlemskap for angjeldende år.

§ 6. Vedtektsendring                      

For å endre vedtektene kreves 2/3 flertall blant de tilstedeværende medlemmer på årsmøtet. Endringsforslag må sendes til styret innen 6 måneder før og styretsinnstilling tilstilles medlemmene innen 3 måneder før års­møtet.

§ 7. Oppløsning                              

Eventuell oppløsning av forbundet kan skje på årsmøte ved 2/3 flertall blant tilstedeværende medlemmer. Forbundets kapital og eiendeler skal benyttes til forbundets formål. Forslaget til oppløsning fremmes på ett årsmøte og avgjøres på neste.

§ 8. Tvister                                      

Alle tvister mellom forbundet og medlemmene om forståelse og gjennomføring av disse vedtekt­ene avgjøres med bindene virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Det siste medlemmet som er leder, opp­nevnes av Justitiarius i Oslo Byrett. Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven.

Sist vedtatt: Årsmøtet 17. september 2016