HADELAND – ”NORGES TOSCANA”

Forbundet for Norske Museumsvenners årsmøte 7.-8.september. 2013.

Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) arrangerte årsmøte på Hadeland i samarbeid med Hadeland Museumslag. 

Delegatene ble ønsket velkommen av Knut Sterud, leder i Museumslaget og ordfører i Gran kommune, Knut Lehre. Sistnevnte slo fast at Hadeland er ”Norges Toscana”, og refererte til Hadelands landskap.

Granavollen på Hadeland er historietung, og har vært et religiøst senter fra 1100 tallet. Søsterkirkene er et konkret bevis på dette. Stedet spiller fortsatt en rolle med Den Bergenske Hovedveg – Pilegrimsleden – som dagens pilegrimsvandrere følger.

Den interessante omvisningen inne i Søsterkirkene åpenbarte store forskjeller angående stiltrekk. Nicolaikirken er bygget som en basilika, en liten katedral, mens Mariakirken bærer preg av nyere tid med et orgel kjøpt på internett!

Lørdagens program inneholdt også en spennende gruvesafari. Det skulle vise seg at denne turen ikke var noen frøkensport. Iført hjelm og hodelykt bar det inn i en stummende mørk gruve på flere nivåer med stupbratte trapper, som bandt dem sammen. Da var det godt å ha en hånd å holde i. Etter denne eksotiske opplevelsen bar det ned til et kort besøk i Hadeland  Bergverksmuseum.

I år var temaet for fagmøtet planlegging og restaurering av gamle bygninger med utgangspunkt i Eidsvollbygningen. En meget engasjert og entusiastisk magister i kunsthistorie, Geir Thomas Risåsen, leverte en grenseløs viten innsprøytning ned til den minste detalj. Det ble dessverre ikke anledning til diskusjon.

Årsmøtebanketten gikk for seg på Granavolden Gjæstgiveri, som kan føres tilbake til 1700-tallet. Festlighetene foregikk også i Gregerstua, som er en fredet bygning fra 1657.

Menyen bød på kortreist mat som smakte fortreffelig.

Leder i FNM, Lauritz Dorenfeldt, hilste fra forbundsstyret og takket lokallaget for et flott opplegg.

Søndag tok veteranbussen oss på en tur, som gikk gjennom nasjonalt kulturlandskapsområde fra Granavollen til Tingelstad gamle kirke, St.Petri.

Ferden gikk videre til Randsfjordmuseene, nærmere bestemt Hadeland Folkemuseum. Her fikk vi blant annet besøke den nyåpne magasinhallen.

Lunch ble servert i Steinhuset på Granavollen, og vi fikk dessuten et interessant tilbakeblikk på bygningens historie.

Hagevandring er en klassisk øvelse. Den første vandring skal ha skjedd i Første Mosebok. I Gran Prestegårdshage gikk vi kun tilbake til salmedikter Landstads tid. Han fant sin utvalgte blant prestens døtre på stedet.

Vår hagevandring satte et strålende punktum for et usedvanlig vellykket FNMs årsmøte med sol fra blå himmel og deilig temperatur. Stor takk til lokallagsleder Knut Sterud og hans kunnskapsrike og engasjerte ”hjelpere”.

Kari Hop Skiftesvik

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FNM 2013

Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 7. september 2013 på Granavollen, Gran.

Arrangør: Hadeland museumslag.

Deltakere: Asker museums venner, De Sandvigske samlingers venner, Follo museums venner, Forsvarsmuseets venner, Fredrikstad Museums venneforening, Glomdalsmuseets venner, Hadeland museumslag, Hadeland Bergverksmuseums venner (deltok som observatør), Lands museumslag (deltok som observatør), Lauvlias venner, Norsk Landbruksmuseums venner, Norsk Teknisk museums venner, Norsk Utvandrermuseums venner, Randsfjordmuseene AS, Ringerike museums venner, Sunnmøre Museumslag, Troldhaugens venner, Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo, Vest-Agder Fylkesmuseums venner.

17 medlemsforeninger samt 2 observatørforeninger, med til sammen 31 delegater, hvorav 5 styremedlemmer i FNM var til stede. Generalsekretær i Norges Museumsforbund samt Jens Olufsen, leder for Dansk forbund af museumsvenner var invitert, men hadde ikke anledning til å møte.

Protokoll

Knut Sterud, leder av Hadeland museumslag, ønsket alle delegater velkommen til Hadeland. Han fortalte om Hadelands historie generelt og om Granavollen som et historisk kultursentrum.

Ordfører i Gran kommune, Knut Lehre, ønsket delegatene velkommen til Hadeland.  Han orienterte om næringsutvikling i Gran kommune, om et område i vekst og Hadelands landskap med betegnelsen “Norges Toscana”. Hadeland folkemuseum feirer 100 år i år, og ordføreren konstaterte at som konsolidert med Randsfjordmuseene vil museet ha en større slagkraft i fremtiden. Det er naturlig å diskutere hvilken funksjon og betydning museet skal ha i fremtiden, ifølge ordføreren.

Styreleder i Randsfjordmuseene AS, Einar Raastad, informerte om driften av Randsfjordmuseene som et konsolidert museum, som drives som et AS med seks kommuner og fire museumslag som aksjonærer. Venneforeningen er særdeles viktig og fungerer som en supporterklubb.

Styreleder i FNM Lauritz G. Dorenfeldt takket for velkomsten og takket styret i Hadeland museumslag for invitasjonen. Han ønsket nye medlemsforeninger og de to observatørforeningene, Hadeland Bergverksmuseums venner og Lands museumslag, spesielt velkommen. FNM har nå 50 medlemsforeninger.

1.         Møteledelse og referat

Til møteleder ble valgt Lauritz G. Dorenfeldt, FNM’s leder

Til referent ble valgt Inger K. Tvete, FNM’s sekretær

Til å undertegne protokollen ble valgt

 • Knut Sterud, Hadeland museumslag
 • Erling Hesjadalen, Norsk Utvandrermuseums venner

Hver venneforening har en stemme ved avstemning. Det var 17 stemmeberettigede delegater.

Styreleder åpnet møtet, og forsikret seg om at innkalling og forslag til dagsorden

kunne godkjennes.

2.         Årsmelding

Årsmeldingen var sendt ut til venneforeningene på forhånd, styreleder redegjorde derfor for de viktigste punktene i årsmeldingen.

Styreleder har deltatt på årsmøtet i Norsk Museumsforbund, samt på årsmøtet i Dansk forbund af museumsvenner i Aabenraa.

Det er jobbet aktivt med verving av nye venneforeninger gjennom året, hvilket har ført vi har fått 4 nye medlemsforeninger i år. Flere har uttrykt interesse for å kunne bli medlem.

FNM medlemskap i WFFM ble avsluttet i fjor. Dette med bakgrunn i forbundets økonomi og at deltakelse blir for kostbart.

Det danske forbundet er medlem i WFFM, mens det svenske forbundet vurderer utmeldelse.

Det er avholdt 3 styremøter i foreningsåret.

Vedtak: Styrets årsberetning ble godkjent.

3.         Regnskap og revisjonsberetning

Regnskap for driftsåret 2012/2013 ble fremlagt av styremedlem og kasserer Axel F. Meyer. Inntekter var 36.726,- mot budsjett 42.500,-. Hovedårsak til at inntekter er lavere enn budsjett er at man ikke har fått det antall nye medlemmer som var målsatt. Utgiftene beløp seg til 54.623,- mot et budsjett på 45.500,-. Større utgiftsposter i driftsåret var styreleders deltagelse på det danske forbundets årsmøte, leders deltagelse på Norges Museumsforbunds årsmøte, reisekostnader for styremedlemmer i forbindelse med styremøter samt styrets årsmøteutgifter. Styrets årsmøteutgifter er den største utgiftsposten, denne vil variere fra år til år avhengig av hvor årsmøtet arrangeres. Fra styret ble det imidlertid påpekt at det er viktig og riktig at sted for årsmøtet rulleres.

Totalt endte regnskapet med et underskudd på kr 17.896,81.

Egenkapitalen utgjør kr 58.836,42 ved regnskapsslutt.

Revisors godkjennelse av regnskapet ble fremlagt.

Forøvrig vil styret rette en takk til revisor Nils B. Olsen fra Forsvarsmuseets venner, som har påtatt seg vervet som revisor i en årrekke.

Vedtak: Regnskapet for 2012/2013 ble godkjent.

4.         Budsjett og årsplan

            Budsjett for 2013/14 ble gjennomgått.

Foreslått budsjett gjøres opp med et underskudd på kr 1.500,-. Det er budsjettert med kr 20.000,- i årsmøteutgifter. Posten “Informasjon” på kr 7000,- er utgift i forbindelse med forbundets nettside.

Vedtak: Budsjett vedtatt.

 1. Fastsettelse av kontingent for kommende år

Vedtak: Kontingentsatser beholdes uendret.

6.         Styreleder:                 Lauritz G. Dorenfeldt, Venneforeningen for

Kunstindustrimuseet i Oslo, ikke på valg

7.         Styremedlemmer:      Kari Hop Skiftesvik, Troldhaugens Venner, gjenvalg

Axel F. Meyer, Venneforeningen for kunstindustrimuseet i Oslo, ikke på valg

Arnfinn Engen, De Sandvigske Samlingers venner, ikke på valg

Inger K. Tvete, Stafelthgårdens venner, gjenvalg

Vararepresentanter:

Sigrid Simonsen, Romsdalsmuseets venner, ikke på valg

Anne Løvenskiold, Ringerike museums venner, ikke på valg

8.         Revisor:          Nils B. Olsen, Forsvarsmuseets venner, gjenvalg

9.         Valgkomité:   Carl Emil Christoffersen, Forsvarsmuseets venner, leder, gjenvalg           

                                  Kirsten Heiberg, Norsk Folkemuseums venner, gjenvalg

                                  Alex Hansen, Foreningen Nordenfjeldske kunstindustrimuseums venner, ny

10.       Årsmøtearrangør 2014

Dato: ikke fastsatt. Det er ønskelig at årsmøtet 2014 arrangeres i Oslo for å redusere kostnader. Norsk Teknisk museums venner informerte at de kunne være aktuelle som arrangør, men dette skulle diskuteres i deres styre før endelig beslutning kunne tas. Forslag til årsmøtested 2015 er Bergen.

11.       Innkomne saker

Ingen. 

Informasjon fra styreleder:

 • En av medlemsforeningene har reist spørsmål, og vært i kontakt med FNM, om hvorvidt venneforeningsmedlemmer kan ha lønnet arbeid ved eget museum. Saken har vært styrebehandlet i forbundsstyret, og følgende retningslinjer er vedtatt:
 • Et museum kan ansette/engasjere hvem de vil - også medlemmer av
  venneforeningen - og lønne dem i henhold til avtale. Slike arbeidsforhold
  vedkommer ikke venneforeningen.
 • Hvis det rettes en henvendelse fra museet til venneforeningen om bistand
  til dugnader, vakthold, hjelp under arrangementer o.l., skal dette arbeidet i
  utgangspunktet være ulønnet.
 • Dersom museet retter en henvendelse til venneforeningen om de kjenner til at
  noen av medlemmene kan tenke seg ansettelse/engasjement ved museet, skal
  selvfølgelig arbeidsforholdet være mellom museet og den ansatte/engasjerte
  og være lønnet.

Årsmøtedelegatene hadde ingen bemerkninger til dette.

 • Medlemsverving: Det er viktig at venneforeningene er behjelpelige i sine nære omgivelser i å markedsføre forbundet. Enten ved å gi informasjon selv eller formidle kontaktperson videre til forbundet, slik at forbundet kan opprette kontakt med den potensielle nye medlemsforeningen.
 • Nye potensielle medlemsforeninger vil få dekket deltageravgiften ved deltagelse på forbundets årsmøte.
 • Seminar: Styret har diskutert muligheten for å arrangere et seminar for medlemsforeningene i tillegg til årsmøtet. Spørsmålet er om dette er interessant, og hvilket tema som ville være aktuelle for et slikt seminar. Her er økonomi viktig, kan man utvide årsmøtet og legge et seminar i tilknytning til dette?

Styreleder for Randsfjordmuseene foreslo som tema: “Hvordan være en venneforening under de nye forholdene som konsolidert?” Har museene og venneforeningene funnet sin rolle? Dette kan gjøres i samarbeid med museumsforbundet.

Lauritz G. Dorenfeldt tar opp dette på årsmøtet i museumsforbundet.

 • FNM’s hjemmeside: ikke alltid oppdatert.

FNM bør opprette facebook-profil.

Fredrikstad, september 2013

Lauritz G. Dorenfeldt (sign)

Styreleder

Inger K. Tvete (sign)             Knut Sterud (sign)                 Erling Hesjadalen Sign)

 Referent                      Hadeland museumslag         Norsk Utvandrermuseums venner