Årsmøtet i FNM 16-17. september 2017

Årsmøtet for Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avhold 16.-17. september 2017. Vertskap var Asker Museums Venneforening. Det deltok 36 representanter for medlemmer/lag.

Velkommen til årsmøtet. Leder av Asker Museums Venner, Marit Mediaas Hasvaang, ønsket velkommen til årsmøtet. Hilsenen ble etterfulgt av en minikonsert på det vakre gamle orgelet i museet.

Etableringen av FNM for 20 år siden v/Marianne Andresen. FNM ble etablert for 20 år siden i 1997 og primus motor den gang var Marianne Andresen. Styret var så heldig at hun hadde anledning til å innlede under årsmøtet med historier for bakgrunn av etablering av FNM. Det startet med et seminar «Bare gode venner» arrangert av Norsk folkemuseum. Formål var å oppmuntre lokale krefter og med den store interessen, 80 deltagere fra forskjellige områder, ble det klart for Marianne Andresen at det manglet en overbygning. Dette ble bakgrunnen for hennes initiativ til å danne FNM, en landsdekkende paraply organisasjon for venneforeninger. FNM startet opp med 16 lag. Hun minnet om at Nord Norge er en aktiv landsdel med en rekke museer og bygdetun som vi må få med i FNM. Videre pekte hun på betydningen av å se utover Norge. Norden og spesielt Danmark og WFFM, World Federation of Friends of Museums http://museumsfriends.com/ ble nevnt som mulige samarbeidspartnere. FNM var vert for et WFFM årsmøter i Oslo med 60 deltagere fra forskjellige nasjoner. Her ble det bl.a. utarbeidet et hefte om etablering og drift av venneforeninger. Etter hvert meldte FNM seg ut av WFFM pga den økonomiske belastningen ved å være medlem. Som avslutning på sin presentasjon, tilbød Marianne Andresen å støtte FNM med etableringen av et reisefond og styret fikk mandat til å utforme retningslinjer for bruk av et slik fond, samt å foreslå en sum.

Orientering om Norges Kulturvernforbund v/styreleder Jørg Erik Waula. Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon med over 24 underliggende landsdekkende forbund/foreninger, hvorav FNM er en. Stor spredning av frivillig arbeid innen kulturvern. Totalt er det 230 medlemskap som favner over 1500 lokale lag. En demokratisk oppbygget organisasjon som er landsdekkende. Landsmøte avholdes hvert annet år. Sektoren representerer er en svært stor samfunnsinnsats. Kulturvernforbundet er talerør for enhetene og formidler kontakt med de aktuelle myndighetene/departementene. Sekretariatet ligger i Oslo og består av 3,5 stillinger, noe som er en tilfredsstillende bemanning. Det samfunnsmessige bidraget er at Kulturvernforbundet tar lokalt ansvar. Stor aktivisering av lokalsamfunnet og enkeltmennesket. Samtidig som det er et faglig fellesskap er det også en sosial arena. Viktige aktiviteter er de ca. 220 årlige arrangementene som i år er meldt inn til Kulturminnedagene. Viktig er også regionmøter som samler lokale lag i hvert fylke/hver region. Lobbyarbeid er viktig og Kulturvernforbundet har regelmessig kontakt med stortingspolitikere og departementene. Arbeidet faller inn under tre departementer, Kultur-, Miljø- og Samferdsels departementet. Saker som det arbeides aktivt med er bl.a. finansiering og statsstøtte. Det å drive en paraplyorganisasjon i dag blir mer og mer profesjonalisert og krever offentlig støtte. Momskompensasjonsordningen kan gi store gevinster for en rekke lag, men det er komplisert å søke. Her kan Kulturvernforbundet kan være behjelpelig med å få ordningen med søknad momsrefusjon på plass for FNM. Det at man kan få refundert deler av momsen kan være et argument for å delta i FNM. Kulturvernforbundet arbeider også for å øke kulturminnefondet. Nå prioriteres faste kulturminner, men man ønsker å videreutvikle de bevegelige, eks. buss, bil, båt m.fl. Det er en ny kulturminnemelding på trappene, ‘kulturløftet’ og man ser frem til denne. Det arbeides også med kartlegging av medlemsmassen. En av utfordringene til Kulturvernet er at det er fragmentert og for lite synlig. Samarbeid er derfor svært viktig.

Presentasjon av tre venneforeninger i FNM: Huseby Gårds Venner v/leder Elin Løken De ligger i Skedsmokrysset i Skedsmo kommune, og navnet har sin opprinnelse fra «skeid» - hestekamp/-løp. Et viktig vikingeslag ved Olav Den Hellige fant sted her. I 2022 er det tusen år siden og man planlegger å feire dette. De lader nå opp mot jubileet. Huseby gård er en del av Akershusmuseene. Foreningen har stor aktivitet og er spesielt aktive i tilknytning til Kulturminnedagene. De mottok «Kulturminnedagsprisen» av Kulturvernforbundet i 2016.

Trøndelag Museum v/Marit Herrem og Gunnar Tørud Venneforeningen har et budsjett på ca. 350 000. Det er kontingent, julebasar og stands som er inntektskilder. De deltar på arrangementer i samarbeid med museet. 50 % av inntektene går som gaver til museet. Et eksempel er Apotekerhaven. Venneforeningen har 95 frivillige aktive medlemmer i tillegg til medlemmer. Disse er delt inn i forskjellige grupper (leger, tannleger, apotekerer m.fl.) med forskjellige fagfelt/interesser. Det er også en gruppe som mekker gamle biler. Viktig at gruppene er ledet av ansatte ved museet i samarbeid med venneforeningen, og at alle føler seg velkommen. Ved å delta på frivillig arbeid tre ganger får man årets medlemskap gratis. Det er estimert at den frivillige innsatsen fra venneforeningen representerer 3,5 årsverk, dvs. ca. 6000 timer. Venneforeningen er også opptatt av hvordan gaver som blir innkjøpt til museet kan komme venneforeningsmedlemmer til gode. F.eks. nye møbler til forsamlingshus, utstyr til kjøkken, nye møbler, ny symaskin til tekstilgruppe, avansert fotoapparat m.m. Det er også en egen gruppe for landskapspleie. Selger ‘Birkebeiner ved’ for ca. kr. 10 000 hvert år. Det er også anlagt en vakker apotekerhave og park. Egen urtehage med vaktliste av frivillige som tar seg av vedlikehold hele sesongen.

Forsvarsmuseets Venner v/leder Bjørn Olsen Venneforeningen ble stiftet i 1972. De har samlet og kjøpt inn gjenstander fra 1500-tallet. 3 millioner kroner er samlet inn, ved donasjon og salg av plomberte våpen. Mulig å tegne livsvarig medlemskap. Inntekter primært gjennom museumsbutikken og nettbutikken. Forsvarsmuseets venner har en aktiv gruppe, «Drabantene» som har 300 medlemmer, mens venneforeningen har ca. 3000 medlemmer. Venneforeningen gir penger til forsvarsmuseet til innkjøp av gjenstander som ikke går over ordinært budsjett. Videre har venneforeningen finansiert bokutgivelser, ofte da med smale emner. De støtte også arrangementer på Akershus festning. Det vises til brosjyre for tema 2017. Det blir arrangert to medlemsturer i året, både innenlands og utenlands. De har vært i Tsjekkia, Bakustan, Finland, Normandie etc. Medlemsblad gis ut fire ganger årlig i tillegg til nettsider. En tradisjon de har er å legge ned kranser på krigsminnesmerker på de steder venneforeningen besøker.

«Årets Venneforening 2017» Huseby gårds venner ble kåret til årets venneforening i FNM for utmerket frivillig innsats. Leder Elin Løken mottok et diplom av Knut Sterud i FNM.

Etter det formelle årsmøtet ble det omvisning ved Asker Museum med de to kunstnerhjemmene, både Hulda og Arne Garborgs hjem og Valstads hjem. Vakker konsert i utstillingslokalet med sanger fra Haugtussa. Etterpå var det busstur til Oslofjordmuseet, som bl.a. favnet båter i alle fasonger, og hvor direktør Trond Vigeland Nilsen hadde en meget interessant omvisning.

Festmiddag på Sem gjestegård hvor vi bli sunget til bords av Asker Mannskor. Søndag 17 september ble det busstur til Grinimuseet med en omvisning og sterkt formidling fra en tidligere fange. Turen sluttet med en deilig lunsj ved Leangkollen hotell.


PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2017

SAK 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE VEDTAK: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

SAK 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG TO REPRESENTANTER TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN VEDTAK: Knut Sterud ble valgt til møteleder. Anne Asserson ble valgt til referent. Marianne Andresen og Marit Mediaas Hasvaang ble valgt til å undertegne protokollen.

SAK 3. ÅRSBERETNING 2016-2017 Årsmelding ble presentert av Knut Sterud, som åpnet med å berømme venneforeningene i FNM for stor og bred aktivitet og svært stort engasjement. Videre orientere han om at FNM trolig ville bli en del av studieforbundet Kultur og Tradisjon. Han pekte videre på hvor viktig Kulturvernforbundet er for FNM. I tillegg til gjennomgang av årsberetningen, ble en del saker nevnt. Det ble en del oppmerksomhet omkring framtidig søknad om momsrefusjon. Det framkom at dette er relativt komplisert, og at en må starte med dette i god tid. Her vil Kulturvernforbundet ville være behjelpelig. VEDTAK: Årsberetningen ble enstemmig godkjent SAK

4. REGNSKAP FOR 2016-2017 Regnskap for 2015-2016 ble gjennomgått av kasserer Einar Raastad. Revisjonsberetning fra revisor Nils B. Olsen fra Forsvarsmuseets venner ble lagt fram. VEDTAK: Styret gis fullmakt til å tilpasse regnskapet slik at dette følger kalenderåret. Regnskap for 2016-2617 ble enstemmig godkjent.

SAK 5. FORSLAG TIL KONTINGENT 2017-2018 VEDTAK: Enstemmig vedtak om at kontingenten opprettholdes.

Sak 6. FORSLAG TIL BUDSJETT 2017-2018 VEDTAK: Styrets forslag enstemmig vedtatt med akklamasjon

SAK 7. ÅRSPLAN 2017-2018 Knut Sterud presenterte tanker om at det er nødvendig med et langsiktig strategidokument, men også en handlingsplan som fungere på kortere sikt. Det er viktig å få aktivisert frivillige krefter med sikte på venneforeninger nordover i landet. Har museet på Svalbard venneforening? Som tidligere er en av hovedoppgavene til FMN å være et bindeledd og å formidle erfaringer og tips mellom de lokale venneforeningene. Det ble nevnt at det eksisterte noen etiske retningslinjer og FNM vil se på disse igjen. Marianne Andresen foreslo å opprette et fond for reisekostnader. VEDTAK: Styret arbeider videre med de innspillene som fremkom på møtet. Styret arbeider videre med et forslag til reisefond.

SAK 8. VALG AV ÅRSMØTEARRANGØR OG TIDSPUNKT FOR NESTE ÅRSMØTE Styret forslo Pressemuseet Fjeld Ljoms Venner på Røros som årsmøtearrangør i 2018. Når det gjelder tidspunkt er det forslag om at vi holder på samme tidspunkt, dvs. medio september 2018. Dato ser ut til å kollidere med Kulturminnedagene, og det ble diskutert om vi går for en annen helg. Styret kommer tilbake med fast dato. Som tidligere nevnt, er det ønskelig å også få en arrangør for årsmøtet i 2019. Ønskelig å ha et årsmøte i en ny region, gjerne nord for Trondheim. Dette kan vurderes samtidig med åpning av ny venneforening i Nord-Norge i FNM. De Sandvigske Samlingers Venner og Sunnmøre Museums venneforeningen tilbyr seg å være arrangør i 2019. VEDTAK: Venneforeningen for Pressemuseet Fjell Lom blir arrangør for neste årsmøte medio september 2018.

SAK 9. VALG Valg av styreleder: Knut Sterud var ikke på valg. Valg av to styremedlemmer Følgende ble valgt: Valgte styremedlemmer Funksjonstid Knut Sterud, styreleder 2016-2018 Per Hvamstad, styremedlem 2016-2018 Jorunn Strand Vestbø, styremedlem 2016-2018 Anne Asserson, styremedlem 2017-2019 Einar Raastad, styremedlem 2017-2019 Anne Brit Thoresen, varamedlem 2016-2018 Marit Herrem, varamedlem 2017-2019 Valg av en vararepresentant. Valgt for to år. Marit Herrem, Trøndelag Museums Venneforening

Valg av revisor: Nils B. Olsen ble enstemmig gjenvalgt.

Valg av valgkomite: Forslag om å velge ett nytt medlem til valgkomiteen hvert år for tre år, slik at den lengst sittende er leder. Følgende ble valgt: Svend Strand, De Sandvigske Samlingers venner, 2016-2018 (2 år) Erling Hesjedalen, Migrasjonsmuseets Venner, 2016-2019 (3 år) Alex Hansen, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums Venner, 2017-2020 (3 år) Det ble rettet en takk til Svend Strand for en forbilledlig oversikt over underlaget for valget.

SAK 10. Årsmøteuttalelse – Driftstøtte til FNM Styret forslag til uttalelse ble drøftet. Vedtak: Styret gis fullmakt til å utforme endelig uttalelse som oversendes de politiske partiene på Stortinget.

Bergen/Brandbu 25. september 2017 Knut Sterud (sign.) Anne Asserson (sign) styreleder sekretær Protokollen er gjennomgått og godkjent Marianne Andresen (sign) Marit Mediaas Hasvaang (sign