Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt

lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen i Bergen.

Arrangør: Troldhaugens Venner, Siljustøls Venner og Lysøens Venner

Deltakere: Asker Museums Venner, Bogstad Gårds Venner, De Sandvigske Samlingers Venner, Foreningen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums Venner, Forsvarsmuseets Venner, Hadeland Museumslag, Berg-Kragerø Museums Venner, Lista Museums Venner, Lysøens Venner, Norsk Teknisk Museums Venner, Norsk Folkemuseums Venner, Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, Venneforeningen Ringerike Museum, Romsdalsmuseets Venner, Siljustøls Venner, Stafelthgårdens Venner, Sunnmøre Museumslag, Troldhaugens Venner, Venneforeningen Bergen Sjøfartsmuseum, Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo, Venneforeningen for Ryfylkemuseet og Vest-Agder Fylkesmuseums Venner.

Følgende deltok:

  • 22 medlemsforeninger med til sammen 40 delegater
  • 5 styremedlemmer fra FNM
  • 1 person fra FNMs valgkomité
  • Generalsekretær i Norges Museumsforbund, Liv Ramskjær
  • Kulturvernforbundet v/styremedlem Marianne L. Nielsen

DAGSORDEN PÅ ÅRSMØTET:

1.     Godkjenning av innkalling og saksliste

Leder Knut Sterud åpnet møte og ønsket alle velkommen til årsmøtet. Han foreslo en mindre endring av sakslisten.

VEDTAK: Innkalling og forslag til endret saksliste ble enstemmig vedtatt.

2.     Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen

Knut Sterud ble valgt til møteleder. Inger K. Tvete ble valgt til referent.

Følgende ble valgt til å undertegne protokollen:

·       Ragnar Skjærstad, Norsk Teknisk Museums Venner

·       Nina Seeberg, Norsk Folkemuseums Venner

Hver venneforening har en stemme ved avstemning. Det var 21 stemmeberettigede delegater.

3.     ÅrsmeldingÅrsmeldingen var sendt ut til venneforeningene på forhånd. Møteleder gikk gjennom og kommenterte hovedpunktene i årsmeldingen. Han understreket den store betydningen av at FNM er medlem i Kulturvernforbundet.

Et medlem, Venneforeningen for Agder Naturmuseum og botanisk hage, har i perioden meldt seg ut av forbundet. Vi har fått ett nytt medlem, Venneforeningen Bergen Sjøfartsmuseum.

Møteleder understreket at det er viktig at venneforeningene sender inn stoff og gjerne bilder til FNM slik at dette kan legges ut på forbundets nettside (fnm.no).

Medlemsverving er nå et særdeles viktig arbeidsfelt for styret, og møteleder påpekte at mye av grunnarbeidet er nedlagt. Det er viktig å få med venneforeninger fra flere deler av landet.

Møteleder kommenterte også forbundets økonomiske situasjon og at denne må forbedres. Det er viktig å sikre seg faste økonomiske tilskudd fra Kulturrådet/Kulturdepartementet. Dette blir en viktig sak for framtidig styre. En viktig nøkkelfaktor her er synliggjøring av den svært store, frivillige arbeidsinnsatsen som gjøres av medlemmer i venneforeningsmedlemmene overfor departementet.

Viktige arbeidsområder for styret blir å rekruttere flere venneforeninger til FNM, samt arbeid med statlig finansiering.

Det var ingen innsigelser til årsmeldingen.

VEDTAK: Styrets årsberetning ble godkjent

3.         Forslag til regnskap og revisjonsberetning

Det kom spørsmål fra salen om hvorvidt det ville være mer hensiktsmessig at årsmeldingen fulgte kalenderåret, altså fra 1. januar til 31. desember og ikke fra 1. juli til 30. juni slik det er i dag. Nåværende kasserer Svend Strand og tidligere kasserer Axel Meyer forklarte dette med at nåværende praksis følger arbeidsåret for styret, samt at regnskapet skulle være et mer aktuelt regnskap når det ble lagt fram for årsmøtet. Øivind Tvete, tidligere kasserer, informerte om at regnskapet tidligere hadde fulgt kalenderåret, men at praksisen ble endret til å følge arbeidsåret for styret omkring 2004.

Regnskap for driftsåret 2014/2015 ble fremlagt av styremedlem og kasserer Svend Strand. Inntekter var 38.622 mot budsjett 39.500. Utgiftene beløp seg til 35.039 mot et budsjett på 43.000. Større utgiftsposter i driftsåret var deltagelse på Norges Museumsforbunds årsmøte, medlemskontingent i Kulturvernforbundet, reisekostnader for styremedlemmer i forbindelse med styremøter og styrets årsmøteutgifter. Styrets årsmøteutgifter er den største utgiftsposten, denne vil variere fra år til år avhengig av hvor årsmøtet arrangeres.

Det blir viktig for det nye styret å arbeide med inntektsgivende aktiviteter.

Totalt endte regnskapet med et overskudd på kr 3.582 mens egenkapitalen utgjorde kr 32.300 ved regnskapsavslutning.

Revisors godkjennelse av regnskapet ble fremlagt. Styret vil rette en takk til revisor Nils B. Olsen fra Forsvarsmuseets venner, som har påtatt seg vervet som revisor i en årrekke.

VEDTAK: Regnskapet for 2014-2015 ble enstemmig godkjent.

4.         Forslag til budsjett og årsplan

Styrets forslag til budsjett for 2015/16 ble gjennomgått. Dette gjøres opp med et underskudd på kr 9000. Det er budsjettert med kr 32.000,- i årsmøteutgifter.

VEDTAK: Styrets forslag til budsjett for 2015-2016 ble enstemmig vedtatt

5.               Fastsettelse av kontingent for kommende år

Styrets innstilling er å beholde kontingentsatsene uendret. Kommentar fra salen til satsene. Det er et forholdsvis stort sprang mellom satsene for medlemsantall på 100-200 personer (kr 500) og 200-1000 personer (kr 1000). Kasserer Svend Strand kommenterte dette med at FNM var avhengig av inntektene fra medlemsforeningene, og at det er såpass mange medlemsforeninger i FNM med et medlemsantall i kategorien 200-1000 medlemmer. Det å senke medlemsavgiften i denne gruppen vil bety en betydelig nedgang i inntekter for FNM. Kasserer kommenterte også at kontingenten har stått uendret i flere år.

VEDTAK: Kontingentsatser beholdes uendret

6.               Valg

Valgkomiteen v/Axel Meyer presenterte sin innstilling til nye styremedlemmer;

Lucie Lovén, Bogstad Gårds VennerAnne CathrineLøvenskiold, Ringerike Museums Venner

Anne Brit Thoresen, Norsk Teknisk Museums Venner

Det kom benkeforslag fra Lysøens venner v/Bjørn Laastad på Anne Asserson, Siljustøls venner, som nytt styremedlem. Det ble gjennomført skriftlig valg. Etter gjennomført valg består styret av følgende:

Styreleder:                 Knut Sterud, Hadeland Museumslag, ikke på valg

            Styremedlemmer:      Anne Asserson, Siljustøls Venner, ny

                                              Svend Strand, De Sandvigske Samlinger Venner, ikke på valg

                                              Lucie Lovén, Bogstad Gårds Venner, ny

                                              Anne Cathrine Løvenskiold, Ringerike Museums Venner, ny

            Vararepresentanter:   Alex Hansen, Foreningen Nordenfjeldske

                                               Kunstindustrimuseums Venner, ny

                                              Jorunn Strand Vestbø, Venneforeningen for Ryfylkemuseet, ny

            Revisor:                      Nils B. Olsen, Forsvarsmuseets venner, gjenvalg

            Valgkomité:               Einar Raastad,  Hadeland Museumslag, ny leder i
                                               valgkomiteen

                                              Nina Seeberg, Norsk Folkemuseums Venner, ny

                                              Kari Hop Skiftesvik, Troldhaugens Venner, ny

Det kom forslag fra salen om at valgkomiteen i fremtiden må informere årsmøtet v/styreleder om sin innstilling på forhånd. Det er en fordel om Valgkomiteens innstilling blir bekjentgjort til venneforeningene før årsmøtet.

Forslag fra Einar Raastad, ny i valgkomiteen, om at det bør sikres bedre kontinuitet i valgkomiteen ved en rullering av medlemmer. Dette for å forhindre at hele valgkomiteen går av samtidig. Styret vurderer hvordan rulleringen bør foregå gjennom forslag overfor venneforeningene før neste årsmøte.

VEDTAK: Styret utarbeider forslag til rutiner og evt. vedtektsendring vedrørende rullering av medlemmer til valgkomitéen.

7.         Årsmøtearrangør i 2016

Migrasjonsmuseets venner i samarbeid med Jernbanemuseet og Hedmarkmuseets venner. Tidspunkt for arrangementet ble satt til siste helg i september 2016.

VEDTAK: Migrasjonsmuseet blir arrangør av årsmøtet i 2016.

Kommentarer og innspill fra salen:

Konsolidering av museene.

-        Vi skal være varsomme med å fokusere på /omtale konsolidering av museer som negativt. Det er ikke veldig mange år siden konsolideringen ble gjennomført, og vi har ikke mange år med erfaring av denne prosessen. Evt.  konflikter bør tones ned. Situasjonen er nå at svært mange kommuner ser på kroner og hvor det kan det kuttes? Museer/kulturfeltet kan stå lagelig til for hugg. Vi må være gode medspillere til museene, og ikke fokusere på konflikt ved enkelte museer.

-        Neste konsolidering vil trolig ikke være langt unna og en ny prosess kan være i anmarsj for å slå sammen enda flere museer. Det er viktig at vi står samlet i FNM og stiller opp for museene våre.

Hva er nytten av å være med i FNM kontra kostnader:

-        Delegatene får med seg fagkunnskap og erfaring fra årsmøtet/fagdag som de kan dele med egne styrer og medlemmer i venneforeningene

-        Mulighet til å dele informasjon, erfaring og ideer om drift av venneforeninger via FNMs web-side (fnm.no)

-        Muligheter for erfaringsutveksling mellom venneforeningene

-        FNM kan fungere som en påvirkningskanal mot politikere og statlige myndigheter. For å kunne stå sterkt er det viktig at vi er så mange medlemmer som mulig.

-        Man får verdifulle kontakter og tilgang til et godt nettverk som kan benyttes

                 Fredrikstad/Brandbu 1. oktober 2015

                  Knut Sterud (sign)                             Inger K. Tvete (sign)

                      Styreleder                                          Referent

                  Protokollen er gjennomgått og godkjent

                 Oslo 10. oktober 2015                      Oslo 10. oktober 2015

                 Nina Seeberg (sign)                           Ragnar Skjærstad (sign)

                 Norsk Folkemuseums Venner            Norsk Teknisk Museums Venner