REFERAT FRA ÅRSMØTE I FNM 2014

Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 14. september 2014 på Norsk Teknisk Museum, Oslo.

Arrangør: Norsk Teknisk Museums Venner

Deltakere:

Akershus Slotts venner, Asker museums venner, Bogstad Gårds Venneforening, De Sandvigske Samlingers venner, Forsvarsmuseets venner, Hadeland Museumslag, Kistefos-museets venneforening, Lysøens venner, Foreningen Nordenfjeldske kunstindustrimuseums venner, Norsk Teknisk museums venner, Norsk Folkemuseums venner, Norsk Utvandrermuseums venner, Nøstetangen Glasverks venner, Ringerike museums venner, Romsdalsmuseets venner, Stafelthgårdens venner, Sunnmøre museumslag, Troldhaugens venner, Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo, Venneforeningen for Ryfylkemuseet, Vennelaget for Valdres Folkemuseum, Vest-Agder Fylkesmuseums venner

Følgende deltok:

 • 22 medlemsforeninger med til sammen 32 delegater
 • 5 styremedlemmer fra FNM
 • 3 fra FNMs valgkomité
 • 7 ansatte/ledsagere fra Norsk Teknisk museum
 • Generalsekretær i Norges Museumsforbund, Liv Ramskjær
 • Generalsekretær i Kulturvernforbundet, Jan Solberg
 • Nestleder i Sammenslutningen av museumsforeninger i Danmark, John Holmer
 • Direktør for Oslofjordmuseet, Tron Wigeland Nilsen
 • Grunnlegger og første leder av FNM, Marianne Andresen

Protokoll

Leder i FNM ønsket alle delegater og spesielt inviterte velkommen til årsmøtet. En stor takk til Norsk Teknisk museums venner som hadde påtatt seg arrangørrollen for dette årsmøtet. Norsk Teknisk museum har i 2014 feiret sitt 100-års jubileum og ble i 2011 utnevnt til Årets Museum.

Årsmøtet mintes mangeårig styremedlem Arnfinn Engen, som gikk bort den 14. juni 2014, med ett minutts stillhet.

Styret i FNM har gjennom inneværende år vært i kontakt med Norsk Kulturvernforbund, for å sondere muligheten for et eventuelt medlemskap for FNM i Kulturvernforbundet. Generalsekretær Jan Solberg var invitert for å orientere delegatene om Kulturvernforbundets arbeid. Kulturvernforbundet ble grunnlagt i 1994, og har pr i dag 22 medlemsorganisasjoner, hvilket totalt betyr 225.000 medlemskap. FNM med sine 51 medlemsforeninger og totalt 19.300 medlemmer vil være Kulturvernforbundets 4. største medlemsorganisasjon. Kulturminnedagene markeres hvert å over hele landet, og er et svært viktig prosjekt for Kulturvernforbundet. Kulturminnedagene er en enestående mulighet for museer og kulturvernorganisasjoner til å samarbeide i lokal sammenheng.

Kulturvernforbundets aktiviteter

 • Samordner påvirkningsarbeid utad
 • Arbeider for likebehandling av alle kulturvernorganisasjoner fra myndighetenes side
 • Arbeider for samarbeid mellom kulturvernorganisasjoner sentralt og lokalt
 • Gjennomfører regionmøter i alle fylker
 • Prosjektarbeid: Kulturminneåret, Kulturminnedagene, administrasjon
 • Infoarbeid utad og innad

Samarbeid er et viktig satsningsområde for Kulturvernforbundet, her er museer med venneforeninger og kulturvernorganisasjoner viktige støtter. Det er også viktig at politikere “læres opp” til å forstå frivillighet og den kompetanse som finnes i det frivillige apparatet, slik at man unngår å bli “kasteballer” i departementene.

Styreleder i FNM, Lauritz Dorenfeldt, kommenterte at på grunn av FNMs økonomi som blir dårligere og dårligere, er det nødvendig å få støtte utenfra. Alle kunstmuseer ønsker å avvikle sine venneforeninger, og isteden opprette kunstklubber som museene selv skal drifte.  I FNM er det nå kulturhistoriske museers venneforeninger som er medlemmer. FNM har sendt en søknad på grunnstøtte til Norsk Kulturråd på kr 300.000,-.

Tron Wigeland Nilsen, direktør ved Oslofjordmuseene, hadde et innlegg der han ut fra egne erfaringer med lobbyvirksomhet, poengterte at samlet står man sterkere. Det frivillige har en meget høy status i Norge, og ved at det frivillige er organisert i et fellesskap oppnår en mye mer enn hver for seg. Det er viktig å regne det frivillige arbeidet om i kroner. Det er viktig for venneforeninger å rapportere timer, dette er gjerne underrapportert.

På spørsmål fra salen om hvordan Norsk Kulturvernforbund er organisert, redegjorde generalsekretæren for dette: Kulturvernforbundet er organisert i “det store” kulturvernforbund (landsmøtet), der alle medlemsorganisasjoner er representert, og “det lille” kulturvernforbund, som består av styret. På landsmøtet, som arrangeres hvert annet år, er medlemsorganisasjonene representert med antall delegater basert på antall medlemmer i sin respektive organisasjon. Kulturvernforbundet har en administrasjon på 2 årsverk.

Leder av Museumsforbundet, Liv Ramskjær, understreket viktigheten av venneforeningenes arbeid. Disse er i tilfeller helt avhengig for at museer også kan være i drift.

Kulturminister Torhild Widvey ble så ønsket velkommen til årsmøtet av Lauritz Dorenfeldt. Hun takket for invitasjonen og gratulerte Norsk Teknisk Museum med 100-års jubileet. Hun poengterte at det frivillige arbeidet er viktig for regjeringen, og at det er viktig “å se” de frivillige. De jobber uegennyttig og ubetalt, de skaper et varmt og bærekraftig samfunn.  Venneforeningene støtter og skaper interesse for museenes arrangementer samt at de gir gaver til sine museer. Frivillighet er identitetsskaping. Frivilligheten danner det bakteppe av relasjoner som binder oss sammen. Regjeringen ønsker å legge til rette for frivilligheten gjennom Gaveforsterkningsordningen. Denne går ut på at private innkjøp utløser en statlig forsterkning på 25% av gaven. Før sommeren hadde det kommet inn søknader på 13 millioner fra Gaveforsterkningsordningen. Det er til nå tildelt ca kr 420.000,- i gaveforsterkning som et resultat av gaver fra venneforeninger. Museene må tenke nytt og kreativt i å skape seg egeninntekter. Det er viktig at venner motiveres til fortsatt innsats, det er viktig å bruke deres kompetanse. Det finnes utfordringer i samarbeidet mellom venneforeninger og museer; konsolideringen har ført til endret forhold mellom venneforeninger og museer, det er viktig å gjøre en rolleavklaring mellom venneforeninger og museer.

Årsmøtet 2014:

1.         VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Til møteleder ble valgt Lauritz G. Dorenfeldt, FNM’s leder

Til referent ble valgt Inger K. Tvete, FNM’s sekretær

Til å undertegne protokollen ble valgt

 • Bjørn Laastad, Lysøens venner
 • Anne Brit Thoresen, Norsk Teknisk museums venner

Hver venneforening har en stemme ved avstemning. Det var 21 stemmeberettigede delegater.          

Styreleder åpnet møtet, og forsikret seg om at innkalling og forslag til dagsorden 

kunne godkjennes.

2.         ÅRSMELDING

Årsmeldingen var sendt ut til venneforeningene på forhånd. Det var ingen innsigelser til årsmeldingen.

VEDTAK: Styrets årsberetning ble godkjent.

3.         REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING

Regnskap for driftsåret 2013/2014 ble fremlagt av styremedlem og kasserer Axel F. Meyer. Inntekter var 37.733,- mot budsjett 39.500,-. Utgiftene beløp seg til 56.401,- mot et budsjett på 41.000,-. Større utgiftsposter i driftsåret var styreleders deltagelse på det danske forbundets årsmøte, leders deltagelse på Norges Museumsforbunds årsmøte, nestleders reisekostnader for deltagelse på Kulturvernforbundets landsmøte, reisekostnader for styremedlemmer i forbindelse med styremøter samt styrets årsmøteutgifter. Styrets årsmøteutgifter er den største utgiftsposten, denne vil variere fra år til år avhengig av hvor årsmøtet arrangeres. For kommende regnskapsår er årsmøtet lagt til Oslo, hvilket gir reduserte kostnader.

Bemerkning fra salen til punkt “Informasjon” i regnskapet: beløpet på kr 6590,-, som er kostnad for drift av FNMs internettside, bør kunne reduseres ved å se på alternative nettløsninger, eksempelvis bruk av facebook eller blogg.

Totalt endte regnskapet med et underskudd på kr 18.667,87.

Egenkapitalen utgjør kr 39.718,55 ved regnskapsslutt.

Revisors godkjennelse av regnskapet ble fremlagt.

Forøvrig vil styret rette en takk til revisor Nils B. Olsen fra Forsvarsmuseets venner, som har påtatt seg vervet som revisor i en årrekke.

VEDTAK: Regnskapet for 2013/2014 ble godkjent.

4.         BUDSJETT OG ÅRSPLAN

            Budsjett for 2014/15 ble gjennomgått.

Foreslått budsjett gjøres opp med et underskudd på kr 3.500,-. Det er budsjettert med kr 18.000,- i årsmøteutgifter. Posten “Informasjon” på kr 7000,- er utgift i forbindelse med forbundets nettside.

VEDTAK: Budsjett vedtatt.

 1. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR KOMMENDE ÅR

  Forslag fra salen: styret bør se på hvorvidt kontingentsatser kan økes for å styrke forbundets økonomi. Styret foreslo at kontingenten skulle være undret i 2015.

  VEDTAK: Kontingentsatser beholdes uendret.6.        

 2. VALG

  Valgkomiteen hadde ikke klart å finne en kandidat til ledervervet, etter at nåværende leder valgte å ikke stille til gjenvalg. Valgkomiteens forslag var at det nye styret etter en tid selv skulle oppnevne en leder. Dette er ikke i henhold til FNMs vedtekter, som tilsier at styreleder skal velges av årsmøtet. Flere i salen reagerte på at det ikke var innstilt en lederkandidat, og mente at situasjonen ikke var akseptabel. Det måtte velges en leder på årsmøtet. Det ble fremmet et benkeforslag på Knut Sterud, Hadeland museumslag, som ny leder. Han aksepterte kandidaturet og ble valgt som ny leder av årsmøtet.

  Styreleder: Knut Sterud, Hadeland Museumslag, ny

  Styremedlemmer: Kari Hop Skiftesvik, Troldhaugens Venner, ikke på valg

  Svend Strand, De Sandvigske Samlinger venner, ny

  Benedicte Rustad, Norsk Folkemuseums venner, ny

  Inger K. Tvete, Stafelthgårdens venner, ikke på valg

  Vararepresentanter:   Lucie Lovén, Bogstad Gårds venner, ny

  Anne Løvenskiold, Ringerike museums venner, ikke på valg

  Revisor:Nils B. Olsen, Forsvarsmuseets venner, gjenvalg

  Valgkomité: Lauritz Dorenfeldt,  Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo, ny          

  Axel F. Meyer, Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo, ny

  Sigrid Simonsen, Romsdalsmuseets venner, ny

 3. ÅRSMØTEARRANGØR 2015

Troldhaugens venner, Siljustøls venner og Lysøens venner vil samarbeide om å arrangere årsmøtet 2015. Dette er tre komponisthjem. Dato for arrangementet: 18-19. september 2015.

8.         INNKOMNE SAKER

 • Innmelding i Norsk Kulturvernforbund.

Det var sendt ut informasjon vedrørende styrets forslag til å melde inn FNM i Norsk Kulturvernforbund. Før det formelle årsmøtet fikk delegatene en presentasjon av Kulturvernforbundet ved generalsekretær Jan Solberg. Ref. protokoll.

VEDTAK: Årsmøtet godkjente enstemmig innmelding i Norsk Kulturvernforbund.     

Informasjon fra styreleder:

 • Medlemsverving: Det er viktig at venneforeningene er behjelpelige i sine nære omgivelser i å markedsføre forbundet. Enten ved å gi informasjon selv eller formidle kontaktperson videre til forbundet, slik at forbundet kan opprette kontakt med den potensielle nye medlemsforeningen.
 • Nye potensielle medlemsforeninger vil få dekket deltageravgiften ved deltagelse på forbundets årsmøte.

  Innlegg:

 • Marianne Andresen:

  Hvordan kan venneforeningenes rolle utvikles i forhold til museenes nye sammenslåtte organisasjonsstruktur? Marianne Andresen oppfordret styret og delegatene på årsmøtet til å se på dette. Hun støttet det nye styret, og ville hjelpe med å formidle kontakter hvis ønskelig. Stiller også møtested til disposisjon hvis det er behov for det.

 • John Holmer:

  Nestleder i Sammus i Danmark overbrakte hilsen til årsmøtet.

 • Svenn Strand:

  Støttet kommentar fra kasserer om viktigheten av oppdaterte mailadresser og kontaktinformasjon. Dette gjør kommunikasjon mellom styret og medlemsforeningene enklere, og også foreningene i mellom.

 • Lauritz Dorenfeldt takket avslutningsvis for seg, og ønsket det nye styret lykke til! Nyvalgt leder Knut Sterud takket Lauritz og Axel for deres arbeid i FNM gjennom mange år.

Fredrikstad 5. oktober 2014

Knut Sterud (Sign)                            Inger K. Tvete (Sign)

Styreleder                                          Referent