Nyhetsbrev Juli 2023

Nyhetsbrev Juli 2023

Publisert av Anne Asserson den 20.07.23. Oppdatert 22.01.24.

Velkommen til FNMs årsmøtet 2023 på Bryne  8. – 10. september.

FNMs årsmøtehelg er lagt til Garborg senteret, Bryne, Rogaland.

Fagseminaret starter denne gang fredag kl 12 og tar opp forholdet mellom venneforeningene og museene. Det er et tema som kan belyses fra mange forskjellige vinkler. Denne gangen blir det museumsledere og museums profesjonelle som ser utover vårt felles landskap.

Lørdagen skal vi besøke interessante museer i området; Iddismuseet, Barnemuseet, Vitenfabrikken Sandnes og Knudaheio, Arne Garborgs rike!  Om kvelden blir det middag og utdeling av 'Årets venneforening' og vinner av 'Marianne Andresen Pris 2023'.

Søndag arrangeres det formelle årsmøtet. Årsmøtet gir anledning til å utveksle erfaringer og til å møte andre venneforeninger.

 Program https://www.museumsvenner.no/    Elektronisk påmelding gjør du ved å aktivisere lenken under:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=CZgUrf3eUEq68qh3pHTks3Ws0bb
TeQtEmzo6VJIB2X1UM0RPOVNFNzVVTlkySU45VFJGWkYwV09KWi4u&web=1&wdLOR=c61
45AD84-9262-C241-A864-281245A352DA
 
 innen 20. august 2023    

Eventuelt send påmelding via epost med navn på deltaker/deltakere med epostadresse og hvem som skal ha faktura på deltakeravgift til fnmuseum@gmail.com.  Ved spørsmål kontakt Einar Raastad på telefon 970 66 889.    Årsmøte papirer vil bli oversendt via epost og også bli lagt ut på FNM webside www.museumsvenner.no      VELKOMMEN!

 

Aktiviteter på Tingvoll Museumslag
Presentasjon av Grete Lene Serikstad, leder for Museumslaget og varamedlem i FNM styret

Tingvoll Museumslag er en liten, men aktiv venneforening for Tingvoll Museum. Vi eier gården Tingvollia, der museet holder til, med bygninger og kulturlandskapet rundt, i alt 200 dekar. Museumslagets aktiviteter omfatter formidling, vedlikehold ute og inne og i noen grad annet museumsfaglig arbeid, med bla. Primus-registreringer, hjelp til arkivering og skriving av artikler.

Tingvoll Museum er en avdeling av regionmuseet, som fra årsskiftet heter Nordmørsmusea AS.  Samtidig ble museumslaget en av aksjonærene i regionmuseet. Vi fortsetter det svært gode samarbeidet med avdelingsleder ved museet. Museumslagets bidrag til de ulike formene for formidling foregår i samarbeid med henne.

Aktivitetsdager hver torsdag i sommerferien:  -Steinalderdag, med steking av laks i kokegrop, - Husflidsdag, med demonstrasjon av ulike håndarbeidsteknikker, plantefarging osv,-Bææærekraft og ull, med karding, spinning, strikking, Slåttadag, med botanisering, ljåslått og hesjing, Smiing i smia,  Korndag, med tresking, maling av korn på vasskvern, baking av flatbrød, Skolen i gamle dager, med rollespill i skolestua,  Bronsealderdag, med bla. redskapslaging og bruk av pil og bue . På disse dagene deltar museumslagets medlemmer aktivt. Aktivitetene er lagt opp med aktiv deltagelse av barn og unge.

Kulturhistorisk vandring som museumslaget arrangerer som en del av kommunens kulturuke i april/mai blir ikke arrangert i år. Slike vandringer foregår i ulike deler av kommunen, hvor vi samarbeider med lokale informanter.

Gjennom året arrangeres det dugnader. Vårdugnad, med vask og rydding innendørs, og stell av kulturlandskapet utendørs, er nødvendig for å kunne presentere museet best mulig til besøkende. Ofte er dugnadsdelen av restaurerings- og vedlikeholdsarbeid på bygningene helt avgjørende for å kunne gjennomføre nødvendig oppgradering av bygninger og anlegg.

Nytt av året er ei liste over arbeid som museumslagets medlemmer kan utføre, både ute og inne. Alle har tilgang til lista og kan utføre arbeidet når det passer, alene eller sammen med flere. I en travel hverdag kan det være vanskelig å finne dager/kvelder som passer for alle. Lista gjør det mulig for flere å gjøre en innsats.

På aktivitetsdagene og ellers når museet er åpent for besøk og når det er dugnad stiller museumslaget opp med servering i den lille kafeen på museet. Det er populært både for besøkende og dugnadsfolk å få servert fersk og hjemmelaga mat. Museumslaget kan også stille med kjøkkenhjelp når museet brukes til konfirmasjon, dåp, jubileer og møter.  

 

Regionalt møte i Bodø 22. april 

Formålet for FNM med besøket i Bodø, var å gjøre oss kjent med det frivillige arbeidet knyttet til lokale museer i området. Det er første gang FNM inviterer lokale venneforeninger og museer knyttet til Nordlandsmuseet til et møte. Vi fikk låne lokaler i det nye Jektefartsmuseet.

 Ann Siri Garberg fra MiST hadde et interessant og tankevekkende innlegg om "Museene og frivilligheten". Jubileumsboken ble delt ut til glede for mottagerne. FNM har planer om å bevege seg lenger nordover etter hvert. 

Nordlandsmuseet sine anlegg er spredt. Det har 20 enheter som fordeler seg over ni kommuner. Etter konsolideringen har venneforeningene stort sett forsvunnet. FNM ønsket å møte de frivillige og siden Nordlandsmuseet har få venneforeninger, fikk vi god hjelp fra museets administrasjon å få kontakter. FNM orienterte hvordan venneforeninger fungerte andre steder og kan også være behjelpelig med å etablere venneforening hvis det er ønskelig.  Samtale med nyvalgt leder for Bodø sjøen nettverk, Per Lind. Interessant å høre hvordan de organiserte frivilligheten.  Hyggelig å møte representanter fra Krigs museet og Nordlandsmuseet. Per Roos Dalen orientere om det spennende prosjektet Tandbergerne og Tandberg-museet har om å etablere et vitensenter.  Besøk på Bodø Bunkers museums ble det dessverre ikke tid til denne gangen. 

FNM fikk også et møte med avtroppende direktør for Nordlandsmuseet, Morten Steffensen. Interessant å høre om erfaringer som er gjort lokalt, spesielt den måten museet organiserer frivilligheten.

 

WFFMs spørreundersøkelse
Spørreskjema fra den franske avdelingen, FFSAM, av World Federation of Friends of Museums, WFFM, ble sendt ut til FNMs medlemmer desember 2022 med frist til 10 januar.  Bakgrunnen var at FFSAM feirer sitt 50års jubileum og gjennom en spørreundersøkelse ønsket de belyse hva som karakteriserer dagens museumsvenner: kulturelle formidlere, deres samfunnsmessige og kulturelle bidrag, deres forhold til å arv, og hva som gjør dem unike.

Takk til alle våre medlemmer som i en travel juletid tok tid til å sende inn svar.

Spørreundersøkelsen hvor FNM ble invitert av den franske avdelingen av WFFM, FFSAM, ble sent ut til FNMs 64 medlemmer. Formålet med å sende den ut som den var, var at den hadde spørsmål og berørte tanker som FNM har hatt og fått presentert fra sine medlemmer, bl.a. på siste årsmøtet.

Hva kan den fortelle oss? Hvordan vi formidle den til våre medlemmer? Hvordan kan vi selv bruke denne informasjonen? Hvilken verdi har denne informasjon for FNM?

Det var fire hovedspørsmål i undersøkelsen og hvert av spørsmålene hadde en rekke underspørsmål:

1. Forholdet mellom venneforeningen og museet
2. Venneforeningen og publikum
3. Venneforeningens rolle i å oppnå omtale for museet
4. Yngre medlemmer

Spørreskjema var oversatt til norsk og det kom inn 14 besvarelser.  Svarene er samlet i et dokument som er lagret i StyreWeb og kan gjøres tilgjengelig hvis noen er interessert.

Et hyggelig og utilsiktet resultat av å delta på denne spørreundersøkelsen, var at et styremedlem i en av venneforeningene tok initiativ til å strukturere et styremøte rundt spørsmålene. De fant det interessant å se sin egen venneforening i lys av de spørsmålene som ble stilt. Videre med undersøkelsen som bakteppe, å reflektere over sine aktiviteter og mulig strategi.

 

«Museene i det politiske landskapet», Det nasjonale museumsmøtet 2023
Forholdet til Norsk museumsforbund er svært viktig for FNM og de siste årene har vi gjennomrettet kontaktet med forbundet

FNM og Museumsforbundet har gjensidig inviterte hverandre til å delta på de respektive årsmøtene. Vi har den glede å kunne motta generalsekretær Liv Ramskjær som en fast gjest på våre møter. I år deltok styreleder Kjersti Sissener og nestleder Einar Schibevaag fra FNM, på det Nasjonale museumsmøtet 2023 i Stavanger.

Det overordnede tema var «Museene i det politiske landskapet». Noen av problemstillinger som ble stilt var også interessante for FNM. Spesielt sesjonen Frivillighet. Rolleforståelser under press? Hva betyr frivillighet for museene, hvordan bruker man frivillighet? Er frivillighet involvering og medborgerskap eller gratis arbeidskraft? Hvor dras grensene mellom faglig og frivillig, når i tillegg mange av de frivillige også har mye faglig kunnskap?

Andre problemstillinger som ble belyst var hva som skjer med museenes autonomi når politiske føringer strammer inn museenes faglige frihet. De siste årene har man sett en trend hvor politiske nivåer gjennom styring og offentlige signaler i større grad ønsker å påvirke museenes innhold og drift.

Hvordan manifesterer disse tendensene seg i Norge i dag, og på hvilken måte bidrar de til å endre museenes virksomhet, mandat og samfunnsmessige rolle? Museer har flere funksjoner i et samfunn. Hvordan utøves denne rollen – beveger de seg i et grenseland mellom politikk og samfunnsansvar. Er museene frivillige brikker i en større politisk strategi?  

Baklengs inn i fremtidens museum?
var en annen tema heading. Har museenes forståelse av egen rolle gått for langt? «Museene blir instrumenter for ulike verdier og politiske prosjekter som er fremmed for selve museumsideen; å ta vare på for å forstå.» 
Kan museene være politisk nøytrale? Skal de være det? Vil ICOMs nye museums definisjon
http://norskicom.no/ny-museumsdefinisjon-vedtatt/  påvirke diskursen? Nye stortingsmeldinger og strategier gir nye, og kanskje litt ulike signaler om hvilken plass museene skal ha i det politiske landskapet.  Museene forvalter viktige kulturmiljøer og kulturminner på vegne av samfunnet og for fremtidig bruk, men har de en plass i offentlig kulturmiljøforvaltning og ressurser til å sikre disse for fremtiden. Skal museene være en del av kulturmiljøvernet?

 

European Day 8 oktober 2023.

World Federation of Friends of Museums, (WFFM) oppfordrer nasjonale venneforenings forbund i hele Europa sine medlemsorganisasjonene om å organisere et European Day 8 oktober 2023. Det er det andre året en slik felles dag organiseres.

Målet med denne begivenheten er å feire og å heve profilen til «Friends of museums in Europe» på en enkelt dag. Videre å sette lokalt fokus på venneforeningsarbeid for museer i publikumsnære miljøer og samtidig skape nasjonal og Europeisk oppmerksomhet.

Syv europeiske forbund har allerede bekreftet sin deltakelse, med felles logo og identisk kommunikasjon: Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxembourg, Portugal med flere. FNM jobber med hvordan vi kan knytte oss til denne begivenheten.

 

Noen av de store, nasjonale venneforenings forbund, som Tyskland, Italia og Belgia har definert et tema for dagen, som venneforeningene oppfordres til å samles om. I Frankrike skal tema være gjestfrihet/«Hospitality», mens Italienske venneforeninger skal fokusere på forhold mellom lokale landskap og historiske, kunstneriske skildringer av de samme. I Tyskland henstilles venneforeningene til å tenke på arrangementer som kan tiltrekke unge medlemmer, mens det Belgiske forbundet fokuserer på Art Nouveau.

Det store, franske nasjonale forbundet med mellom 200 og 300 medlemsorganisasjoner, har fått finansiell støtte av sitt kulturdepartement.

WFFM har sammen skapt et eget logo som venneforeninger oppfordres til å bruke i forbindelse med denne store, internasjonale feiringen av venneforeningsarbeid.

Logoet som identifiserer dagen, viser en virvel av stjerner inspirert av det europeiske flagget, men tonet grønt for å markere at miljø temaet haster, en absolutt betingelse for bevaring og berikelse av kulturarven. 
Som medlem av WFFM har også FNM deltatt i utformingen av logoet for European Day og  FNM vil oppmuntre våre medlemmer til å markere denne dagen. Kontakt FNM for få logoen tilsendt hvis dere vil bruke den.

 

WFFM møte i Napoli mai 2023

Styreleder Kjersti Sissener og sekretær FNM, Anne Asserson, ble invitert til WFFM og FIDAMs møte i Napoli hvor vi presenterte resultatet av spørreundersøkelsen.

Et annet tema som ble behandlet var hvordan vi kunne samles om et felles europeiske tiltak for å rette oppmerksomheten mot det frivillige arbeidet som museenes venneforeninger utfører i Europa.

Det var viktig for WFFM å finne  et logo som var samlende. Logoet viser en virvel av stjerner inspirert av det europeiske flagget, men tonet grønt for å markere at mljøet er en betingelse for kulturarven.

FNM er en aktiv deltager i WFFM Council og har på kort tid etablert et utvidet Europeisk nettverk. Vi har hatt relevante presentasjoner på møtene. Spørreundersøkelsen vi foretok i vinter, var initiert av FFSAM, den franske nasjonale venneforeningen. Dessverre kunne FNM ikke delta og selv legge frem våre resultater på 50 års jubileet for FFSAM i mai 2023.  Noen av våre resultater ble allikevel presentert i Paris.

Det har stor verdi for FNM å delta og å hente inspirasjon fra store dyktige nasjonale venneforeningsforbund. Vi erfarer gjentatte ganger at WFFM er opptatt av mange av de samme problemer som vi er i FNM.

 

Fortsatt god sommer til alle våre medlemmer fra FNM styret,