Årsmøtepapirer

Publisert av Anne Asserson den 22.08.23. Oppdatert 22.01.24.

4. Årsmøte               

Ordinært årsmøte holdes innen 1.oktober i hvert år. Stemmeberettiget er medlemmer som har betalt kontingent. Vedtak fattes med simpelt flertall. Beskjed om tid og sted sendes ut minst 3 måneder før årsmøtet. Innkalling med dagsorden og saksdokumenter sendes med 1 måneds varsel. 

Dagsorden:

- Valg av møteleder, referent og to representanter til å skrive under protokollen.

- Årsmelding.

- Regnskap og revisjonsberetning.

- Budsjett og årsplan.

- Fastsettelse av kontingent for påfølgende år.

- Valg av styreleder.

- Valg av styremedlemmer.   

 - Valg av revisor.

- Valg av leder og to medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens 3 medlemmer    velges enkeltvis for 3 år. Lengst sittende medlem er komiteens leder.

- Valg av årsmøtearrangør og tidspunkt for neste møte.

- Behandling av saker som forelegges av styret eller som er innsendt til styret innen 3    måneder før årsmøtet.

- Avstemninger på årsmøtet skal skje skriftlig dersom minst to av medlemmene    krever det. Ved skriftlig avstemning regnes bare avgitte stemmer. Blanke stemmer    regnes som avgitte stemmer. 

 

Velkommen !