Årsmøtet i Ålesund lørdag 7. september 2019

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Godkjent

Sak 2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å skrive under protokollen.

Knut Sterud, møteleder og Anne Asserson referent. Tom Toresen, Fredrikstad Museums venneforening og Marianne Rødal, Sunnmøre Museumslag, vil underskrive årsmøte protokollen.

Sak 3. Årsberetning for 2018-2019

Årsberetning presentert ved Knut Sterud og godkjent. Kommentar hvor det ble berømmet at momskompensasjonen er i gang. Synliggjøre betydningen av denne for medlemmene.

Sak 4. Regnskap 2018

Fremlagt resultatregnskap viser ikke inntektsføring av reisefondet. 

Reisefondet ble lagt inn som kapital.

Dette må synliggjøres i regnskapet for 2019. Fondet fremgår som økning av forbundets bokførte egenkapital i balanse pr. 31.12.2018. 

Vedtak: Regnskapet godkjennes med forbehold om at dette blir rettet.

Sak 5. Forslag til kontingent for venneforeningene for 2019

Vedtak: Styrets forslag om uendret kontingent ble godkjent.

Sak 6.  Forslag til budsjett for 2020

Vedtak: Forslag til budsjett ble godkjent

Sak 7. Forslag til årsplan for 2019-2020

Per Hvamstad presenterte FNMs planer fremover. Pekte på at det var viktig å få innspill fra venneforeningene. Bør også ha representant fra museumsforbundet på være årsmøter. Fagsamling i Trondheim. FNM ønsker å rekruttere nye venneforeninger. Synliggjøring er viktig. Det bør står på listen, var kommentar fra Per Harald Grue. Venneforeningen og museene bør finne en felles måte å synligere på. Det vil gjøre det lettere å rapportere, som er viktig mot dagens politikere.

Sak 8. Valg av årsmøte arrangør og tidspunkt for årsmøtet 2020

De Sandvikske Samlinger vil være vertskap for årsmøtet 2020. Tidspunkt ???

Sak 9. Valg

Det var valg på to styrerepresentanter og en vararepresentant.

Styrets sammensetning ser nå slik ut:

Valgte styremedlemmer

Funksjonstid

Knut Sterud, Hadeland Museumslag, styreleder

2018-2020

Per Hvamstad, Pressemuseet Fjell Ljoms venner, styremedlem, nestleder

2018-2020

Marit Herrem, Trøndelag Folkemuseums venner, styremedlem

2018-2020

Anne Asserson, tidligere Siljustøls Venner, styremedlem, sekretær

2019-2021

Ola Aas, Norsk Utvandrermuseums venner, styremedlem

2019-2021

Marit Hasvang, Asker Museumsvenner, varamedlem

2018-2020

Torhild Storeide Remme, Sunnmøre Museumsvenner, varamedlem

2019-2021


Einar Berge, Ryfylke Museum, ble valgt som medlem av valgkomiteen.

De Sandvikske samlinger ble dette året kåret til «Årets venneforening 2019».