Prokoll fra årsmøtet i FNM 8. september 2018

Årsmøtet for Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt 8. september 2018 på Røros. Vertskap var Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner. Det deltok 36 representanter fra 17 venneforeninger.

Velkommen: Leder av Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, Per Hvamstad, ønsket velkommen til årsmøtet. Hilsenen ble etterfulgt av en minikonsert på bukkehorn ved Mary Barthelemy.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Begge deler ble enstemmig godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen
Vedtak: Knut Sterud valgt som møteleder med akklamasjon. Petter Børde, Skibladners Venner, og Hege Cecilie Bekkevoll, Forsvarsmuseets Venner, ble valgt til å underskrive protokollen. Anne Asserson ble valgt som referent.

Sak 3. Årsberetning Knut Sterud gikk gjennom årsmeldingen. Han beklaget at dokumentene ikke var kommet årsmøtet i hende før årsmøtet. Einar Raastad ga en utfyllende orientering om venneforeningen og momskompensasjon. Han påpekte betydningen av at FNM har oppdatert informasjon om den enkelte venneforening. Fra salen ble det ble nevnt at konsolideringen av museene har ført til at mindre venneforeninger blir underlagt en større enhet hvor man ikke har tilhørighet og heller ikke føler seg hjemme. Mange mindre venneforeninger er ikke synlige på museenes hjemmesider. Det ble også vist til styrets deltagelse på forskjellige arrangementer og møter og det kunne vært greit med en kort orientering fra styret om essensen på ulike arrangementer i framtida. Et spørsmål gikk på om hvorvidt en ekstern sponsor kunne være noe man burde arbeidet for. Det ble kommentert at museene ofte hadde sponsorer og man bør ikke undergrave dette. Sparebankstiftelsen DNB m.fl. ble nevnt som en mulig sponsor for FNM. Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt

Sak 4. Regnskap Kasserer Einar Raastad gikk gjennom regnskapet og leste opp revisors revisjonsrapport som anbefalte at regnskapet ble godkjent. På grunn av sykdom ble regnskapet revidert at Carl Emil Christophersen, Forsvarsmuseets Venner. Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent 

Sak 5. Forslag til vedtektsendring Forslaget er et tillegg til vedtektenes §4 Årsmøtet. Informasjon om forslag til endring var sendt ut innen fristen for endring. Forslag om at årsmøtet skal kunne utnevne et æresmedlem etter innstilling fra styret. Vedtak: Endringen ble enstemmig vedtatt

Sak 6. Forslag til kontingent for 2019 Styret foreslår at kontingenten forblir uendret. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sak 7. Forslag til budsjett for 2019 Budsjettet ble fremlagt av kasserer Einar Raastad. En sjenerøs gave har gitt FNM et reisefond på inntil kr. 100 0000 pr år. Et nytt reisefond gir nye mulighet for styret å møtes regelmessig, bedre kontakten med venneforeningene, drive mer aktiv vervevirksomhet (spesielt i de 3 nordligste fylkene) og kombinere dette med regionale samlinger, nordisk samarbeid m.m. Det ble kommentert at det burde foreligge mer utfyllende informasjon om hvem som hadde skjenket en så sjenerøs gave. Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt

Sak 8. Forslag til årsplan for 2018-2019 Knut Sterud gikk gjennom punktene i styrets forslag til årsplan. Han kommenterte selv at FNM bør har en strategi for langsiktig arbeid i tillegg til en årlig arbeidsplan. Det ble kommentert at man burde spisse punktene og få frem noen sentrale satsningsområder. Det ble vist til man kan hente ideer fra andre venneforeninger, bl.a. Norsk Folkemuseums Venner. Vedtak: Forslag til årsplan ble enstemmig godkjent

Sak 9. Valg av årsmøte arrangør og tidspunkt for årsmøtene i 2019 og i 2020 Arrangør for årsmøtet 2019 blir Sunnmøre Museums Venner, 7.– 8. september 2019. For år 2020 vil FNM arbeide for å få til et årsmøte i et av de nordlige fylkene. Målet er å kartlegge venneforeninger her og forhåpentligvis kunne arrangere årsmøtet i Nord-Norge.

Sak 10. Valg Svend Strand fra De Sandvigske Samlingers Venner la fram valgkomiteens innstilling og ledet valget. Valg av styreleder: Knut Sterud var på valg. Han ble valgt for to nye år (2018-2020). Valg av to styremedlemmer: Per Hvamstad, Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner var på valg. Han ble gjenvalgt som styremedlem for to år (2018-2020). Det kom benkeforslag hvor Marit Herrem ble foreslått som styremedlem. Hun ble valgt for to år (2018-2020). Valg av to vararepresentanter: Marit Hasvang, Asker Museums Venner ble valgt for to år (2018-2020). Torhild Storeide Remme, Sunnmøre Museumslag ble valgt for ett år (2019-2020). Styrets sammensetning etter valget: Valgte styremedlemmer Funksjonstid Knut Sterud, styreleder 2018-2020 Per Hvamstad, styremedlem 2018-2020 Marit Herrem, styremedlem 2018-2020 Anne Asserson, styremedlem 2017-2019 Einar Raastad, styremedlem 2017-2019 Marit Hasvang, varamedlem 2018-2020 Torhild Storeide Remme, varamedlem 2018-2019

Valg av revisor: John Tore Norenberg Oslo Bymuseums venner 2018-2020

Valg av valgkomite: Det velges ett nytt medlem til valgkomiteen hvert år for tre år, slik at den lengst sittende er leder. Inger Tvete ble valgt for tre år. Erling Hesjedalen, Migrasjonsmuseets Venner, 2016-2019 (3 år) Alex Hansen, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums Venner, 2017-2020 (3 år) Inger Tvete, Staffelthgårdens venner, 2018-2021 (3 år) En takk til Svend Strand for en forbilledlig oversikt over underlaget for valget.

Bergen/Brandbu 24. oktober 2018

Knut Sterud Anne Asserson styreleder (sign) sekretær

Protokollen er gjennomgått og godkjent Gjøvik 9. november 2018 Oslo 13. november 2018

 Petter Børde (sign)       Hege Cecilie Bekkevold (sign)

  Skibladners venner      Forsvarsmuseets Venner